ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਦੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ

ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁ ਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁੱ-ਖ-ਤਕ-ਲੀ-ਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਿਸ਼ ਵਾ ਸ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰ ਗੀ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਤ ਕ ਲੀ ਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮ ਸ਼ਹੂ ਰ ਐ ਕ ਟ ਰ ਮੁੰ ਬ ਈ ਵਿਚ ਰ ਹਿ ਣ ਵਾਲੀ ਮਧੂ ਬਾ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਘ ਟ ਨਾ ਸਾਂ ਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਸ ਮਹਿੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾ ਲੀ ਵੁੱ ਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕ ਲਾ ਕਾਰ ਹਨ। ਏਸ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਧੂ ਬਾ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿ ਲ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀ ਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿ ਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱ ਸਿ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮ ਧੂ ਬਾ ਲਾ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਦੀ ਕਿ ਤਾ ਬ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿ ਰ ਢ ਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ ੜ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਛਿ ਆ

ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਚ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰ ਸ ਨ ਲ ਲਾ ਈ ਫ ਵਿੱਚ ਇੰ ਟ ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿ ਲ ਮ ਦੀ ਸ਼ੂ ਟਿੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਿ ਤਾ ਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਚ ਤੋਂ ਅ ਵਾ ਜ਼ ਪਈ ਮੈਡਮਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਓ। ਤੇ ਮਧੂ ਬਾ ਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿ ਤਾ ਬ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿ ਤਾ ਬ ਨੂੰ ਚੱ ਕੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੈ-ਰਾ ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਧੂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਕਿ ਤਾ ਬ ਨਹੀਂ

ਸਗੋਂ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਾਹੀਓਂ ਸਿਰ ਢਕ ਕੇਇਸ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਡਿ ਪ ਰੈ ਸ਼ ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਚ ਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਮੁ ਸੀ ਬ ਤ ਵਿੱਚ ਫ ਸ ਗ ਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜ ਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਫ਼ਾਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਪੁਜੀ ਸਾ ਹਿ ਬ ਜੀ ਮੰ ਗ ਵਾ ਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ ੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਡਿ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੁ ਸੀ ਬ ਤ ਵੀ ਟ ਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡ ਰੈਕ ਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ ਰ ਧਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁ ਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੁੰ ਬ ਈ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾਚਾਹੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਛੱ ਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁ ਆ ਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿ ਰ ਉੱਤੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖਿ ਆ ਅਤੇ ਮੇ ਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁ ਸ਼ ਕਿ ਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ ਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣ ਸਕ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱ ਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ ੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁ-ਸ਼-ਕਿ-ਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ

Leave a Comment