ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰ ਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਧਾ ਰ ਮਿ ਕ ਸ ਥਾ ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਾ ਥੀ ਚੜ੍ਹਾ ਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਵ ਰ ਦਾ ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕ ਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁ ਨੀ ਆਂ ਹੀ ਪੂ ਰੀ ਕ ਰ ਸ ਕ ਦੀ। ਉਹ ਕਮੀ ਸਿ ਰ ਫ਼ ਇਕ ਪਾਥੀ ਚ ਉ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂ ਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਣੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾ ਮ ਨਾਂ ਪੂ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇ ਕ ਪਾ ਥੀ ਚ ਉ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾ ਲੋ ਜੀ ਦਾ ਗੁ ਦੁਆ ਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰ ਦੁ ਆ ਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰ ਬਾਰ ਸਾ ਹਿ ਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਲ੍ਹੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ

ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਲਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬ ਖ ਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੁ ਣ ਤੱਕ ਕਾ ਇ ਮ ਹੈ ਜਿ ਹ ੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾ ਲ ਨ ਚ ੜਾ ਉਂ ਦਾ ਹੈ ਮ ਲਬ ਕੀ ਪਥੀ ਚੜ੍ਹਾ ਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿ ਲ ਦੀ ਹੈ। ਉ ਸ ਗੁ ਰ ਦੁ ਆ ਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋ ਭਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਪਾ ਥੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਕ ਪਾ ਥੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਪਾਥੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਂ ਪੁੱਤਰ

। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੋ ਵਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਥੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਜ ਵਿੰ ਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਨੋ ਕਾ ਮ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱ ਤ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਖਾ ਧੀ ਆਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋ ਭਾ ਭਾ ਈ ਸਾ ਲੋ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿ ਤ ਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਪਥੀਆ ਚ ੜਾ ਈ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਨਾਨ ਕਰੋ

Leave a Comment